Paikallisesti sovittava järjestelyvaraerä 1.4.2021 lukien

12.3.2021

TIEDOTE 12.3.2021

 

Oulun kunta- alan yhteisjärjestö JHL ry

Pääluottamusmiehet tiedottavat Oulun kaupungin JHL: n jäseniä

 

Paikallisesti sovittava järjestelyvaraerä (JVE) 1.4.2021 lukien


Oulun kaupungilla on menossa parasta aikaa työehtosopimuksiin perustuvat järjestelyvaraeräneuvottelut (JVE). Jaettavissa oleva summa on 0,8% kunkin työehtosopimuksen (KVTES, TS ja TTES), lokakuun 2020 palkkasummasta.

Noudatamme neuvotteluissa periaatetta, esittää järjestelyvaraerän kohdennuksia mahdollisimman tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Olemme arvioineet edellisen järjestelyeräneuvottelujen 2019 tuloksia ja kohdennuksia. Olemme laaja-alaisesti tarkastelleet työehtosopimusten palkkausliitteitä, hinnoittelukohtia, palkkarakenteita ja palkkausepäkohtia ja tämän perusteella olemme tehneet alustavia esityksiä työnantajalle, huomioiden myös Oulun kaupungin palkkausrakenteet ja työnvaativuuden arvioinnin (TVA) mukaiset palkkatasot.

Kunnallisen yleisen työ – ja virkaehtosopimuksen (KVTES) osalta tavoite on saada huomioitua järjestelyvaraerä kohdennukset sopimuksen sisällä, mahdollisimman useisiin palkkausliitteisiin ja niiden sisällä oleviin palkkahinnoittelukohtiin, joissa työskentelee erilaisia ammattiryhmiä, nimikkeineen. Ammattiryhmiä tarkastellaan kokonaisuutena ja tavoite on korjata sopimuksen mukaisesti olemassa olevia mahdollisia palkkausepäkohtia.

Teknisen sopimuksen (TS) sekä tuntisopimuksen osalta neuvotteluja on käyty tässä vaiheessa määrällisesti vielä vähemmän kuin KVTES puolella. Pyrimme teknisen sopimuksen osalta tekemään esitykset huomioiden suurimmat ammattiryhmät ja vaatimustasojen välyksien edelleen säilymisen kohtuullisena.

Tuntisopimuksen osalta tarkastelu on vielä alkuvaiheessa, mutta alustavissa esityksissä kohdennuksissa kiinnitetään huomiota tehtävän ja nimikkeen suhteen palkkaryhmien yhdenmukaisessa kohtelussa.

 

Oulun kaupungin palkkaharmonisointineuvottelut

Oulun kaupungin työntekijöiden kuntaliitoksesta johtuvien palkkauserojen poistamiseksi ja palkkaharmonisoinnin loppuun saattamiseksi pääsopijajärjestöt käynnistivät neuvottelut 2015, uudistivat neuvottelupyynnön työnantajalle 2019 ja neuvottelut aloitetiin varsinaisesti 2021. Useita neuvotteluita on käyty eri työehtosopimuksien (KVTES, TS, TTES, OVTES ja LS) osalta.

Työantajan ja pääsopijajärjestöjen neuvottelijoiden näkemyserot pelkästään kuntaliitoksen aikaisten nk. ”piikkipalkkojen” näkyväksi saamiseksi, tarkasteluajankohdan osalta oli niin suuri, että katsottiin, että neuvotteluita on mahdotonta jatkaa. Pääsopijajärjestöt päättivät neuvottelut yksimielisesti erimielisinä ja asia siirtyy keskusjärjestötasolle tutkittavaksi.

 

Oulun kaupungin JHL: n pääluottamusmiehet/ neuvottelijat

Kirsi Särkelä                                Markus Lepinoja
044-703 1227                               044-703 1226
kirsi.sarkela@ouka.fi                   markus.lepinoja@ouka.fi